Fyll inn skjema nedanfor eller last ned pdf fil for utprint

  Fyll inn skjema nedanfor eller last ned pdf fil for utprint

   SØKNAD OM OPPTAK I SKULEFRITIDSORDNING

   Etter §4 i vedtektene gjeld opptak for eitt skuleår i gongen. Difor må det søkjast på nytt for alle barn kvart år.

   Det skal utfyllast eitt søknadsskjema for kvart barn.

   For skuleåret 2024/2025 er det gratis SFO for 1. , 2. og 3. trinn.

   Fast pris for bruk av SFO- frå 15.08.16 er sett til
   kr 1200 (morg og etterm),
   kr 1000 (berre etterm),
   kr 500 (berre morgon)
   pr mnd i 10 mnd.

   Oppseing SFO (1 mnd) må meldast skriftleg til rektor;-
   rekna frå 1. eller 15. i kvar månad. NB –.
   Det blir også mulig å søke om SFO i ferie.
   Dette må ein søke om i eige skjema og betale eigen sats for.

   SFO følgjer til vanleg skuleruta (skuleåret).

   SFO frå kl 07.15 – kl 08.00 kvar morgon – om ettermiddag er det opning frå kl 15.00 – 16.15 (månd –torsd) og frå kl 14.00 – 16.15 (fred)

   Full plass, Kr 1200Kun morgon, Kr 1000Kun ettermiddag, Kr 500

   For å kunne planlegge bemanninga på SFO er det fint om dykk krysser av nedanfor når tid det er behov for SFO.

   Måndag: Ikke nødvendigFør SkuleEtter SkuleBegge
   Tysdag: Ikke nødvendigFør SkuleEtter SkuleBegge
   Onsdag: Ikke nødvendigFør SkuleEtter SkuleBegge
   Torsdag: Ikke nødvendigFør SkuleEtter SkuleBegge
   Fredag: Ikke nødvendigFør SkuleEtter SkuleBegge

    SFO i ferien?

    Grytastranda Montessoriskule tilbyr SFO i haustferie, vinterferie og deler av sommarferie.

    Påmeldinga er Bindande.

    Det går ikkje skuleskyss i haustferien.

    Prisen er 1500 kr per veke (uavhengig av antall dagar som blir nytta den veka).

    Det er 30% rabatt ved to søsken (1050 kr)    Velg vekene de ynskjer:

    Haustferie veke 41:Vinterferie veke 8:Sommarferie veke 26:Sommarferie veke 32:Sommarferie veke 33:    Fyll inn skjema nedanfor eller last ned pdf fil for utprint

     SØKNAD OM FRI UTANOM SKULEN SINE FERIE- OG FRIDAGAR

     Grytastranda Montessoriskule SA sine rutiner:

     Føresette sender søknad om fri til skulen. Rektor kan gje fri inntil to veker når dette er forsvarleg. Utover 2 veker vert eleven skriven ut av skulen i samråd med skuleeigar.

     Privatskulelova § 3-13, «Permisjon frå den pliktige grunnskuleopplæringa» lyder slik:

     «Når det er forsvarleg, kan skulen gi den enkelte eleven i grunnskulen permisjon i inntil to veker.
     Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningslova. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningslova § 2. Departementet er klageinstans»

     Rektor si avgjerd kan klagast på skriftleg i høve til Forvaltningslova § 28 (enkeltvedtak med klagerett). Klageinstans er Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

     Generelt bør heimane vere tilbakehaldne med å søkje permisjon frå undervisninga. Dei føresette har ansvaret for skulegangen til barnet, og eleven får ikkje ekstraundervising for å ta att det forsømde. Det er dei føresette sitt ansvar å følgje opp, og eventuelt avtale ekstraarbeid med skulen.